Strona główna

Historia szkoły


Lokalizacja szkoły
Historia pałacu
Dla środowiska


       
       

Historia szkoły


    Postęp produkcyjny i społeczny rolnictwa był i jest ściśle związany z rozwojem oświaty rolniczej. Szkolnictwo rolnicze po II wojnie światowej tworzono prawie od początku, w bardzo trudnych warunkach. Brakowało wszystkiego: pomieszczeń, kadr oraz wielu innych rzeczy potrzebnych do funkcjonowania szkoły. Najważniejszym wówczas zadaniem oświatowym było przygotowanie kadr dla nowo powstających państwowych gospodarstw rolnych. Dlatego też Ministerstwo Rolnictwa w 1946 roku otwiera w Objezierzu Ośrodek Szkoleniowy PGR. W objezierskim pałacu odbywały się różnego rodzaju kursy, miedzy innymi: kierowników gospodarstw, kalkulatorów, kierowników obór, oborowych, traktorzystów, pracowników budowlanych, magazynierów, brygadzistów i inne.
    W listopadzie 1949r w Gazecie Poznańskiej ukazała się następująca notatka:
„W Objezierzu koło Obornik mieści się Ośrodek Szkoleniowy PGR. Przez cały rok odbywają się tam różnego rodzaju kursy. Miedzy innymi w br przeprowadzono kursy kalkulatorów, traktorzystów, a w ubiegłym miesiącu zakończył się kurs dla kierowników obór. Obecnie od 21.XI. trwa drugi 3-miesięczny kurs dla oborowych, który zgromadził 110 uczestników z całej Polski. Kurs trwać będzie do lutego 1950 roku. Wykładowcami są wybitni fachowcy z dziedziny hodowli. Kursiści przechodzą przeszkolenie teoretyczne w ośrodku, a ćwiczenia praktyczne w miejscowym majątku PGR. Kierownicy ośrodka Owczarek i Karpiński przestrzegają zajęć dnia – które trwają od 600 – 2200. Uczestnicy chętnie korzystają z biblioteki świetlicowej, zaopatrzonej w dzieła fachowe, społeczno-polityczne, beletrystykę, z gazet i radia. Dla kursantów odbywają się również występy teatralne oraz wyświetlane są filmy...”
    Jak z powyższej notatki wynika pracą ośrodka kierowali p. Owczarek i p. Karpiński.
W latach 1950 – 1951 w Ośrodku szkoleniowym PGR odbywały się 3 miesięczne kursy traktorzystów. W okresie 1951 – 1954 ośrodek był nieczynny. W roku 1954 wznowił swą działalność i do roku 1957 odbywały się 3 – miesięczne kursy pracowników budowlanych PGR. W 1954 roku w głębi parku (w miejscu, gdzie obecnie stoi szkoła – część frontowa – wzniesiono drewniany barak, w którym mieściły się sale wykładowe.
   Kursanci z branży budowlanej pozostawili po sobie pozytywny obraz ówczesnego szkolenia praktycznego – budynki jednorodzinne w Kowalewku oraz budynek należący do naszej szkoły w Objezierzu przy „organistówce”.
   W latach 1958 – 1960 w Ośrodku przeprowadzono szereg kursów dla pracowników PGR z różnych branż, np. magazynierów, brygadzistów polowych.
   Na terenie pałacu w latach 1961-1962 istniała Roczna Szkoła Gospodarstwa Domowego. W 1962r zostaje otwarta Roczna Szkoła Hodowli Drobiu, która istniała do 1967 roku.W okresie trwania tej szkoły praktyki odbywały się na fermie kur miejscowego PGR za parkiem oraz w Zakładach Jajczarsko – Drobiarskich w Obornikach. Szkołą kierował pan Owczarzak.
    Szczególnie ważny jest rok 1963 dla objezierskiej oświaty rolniczej. W tym roku powołana zostaje pełna szkoła średnia, tj. 4-letnie Państwowe Technikum Rolnicze, a w rok później 3-letnie Technikum Rolnicze dla absolwentów zasadniczych szkół rolniczych.
Pierwszym dyrektorem szkoły był inż. BRONISŁAW OLSZEWSKI.
Pierwszy nabór młodzieży był bardzo liczny. Spowodowane to było wieloma ogłoszeniami w radiu i telewizji. Dużo młodzieży przybyło z różnych rejonów Polski, gdzie sieć szkół rolniczych była słabo rozwinięta, m.in. z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny, Białostocczyzny. Przy szkole istniał internat, który mieścił się w pałacu. Wzrost ilosci szkół, a tym samym klas i młodzieży stworzył trudności lokalowe szkoły. W latach 1965/66 wybudowano nowy pawilon, w którym mieściły się 4 klasy, pracownia chemiczna, sekretariat, pokój dyrektora i nauczycielski. Z nowym rokiem szkolnym 1966/67 funkcję dyrektora szkoły objął inż. RYSZARD WIZA, który kierował nią do roku 1973.
Pierwsza matura w historii szkoły odbyła się 22 maja 1967 roku. Do matury przystąpiło 60 abiturientów.
W roku 1969 powołano do życia następną jednostkę szkolną 2-letnia Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W tym roku oddano do użytku drugie skrzydło budynku szkolnego w miejscu dawnego baraku, podłączono centralne ogrzewanie oraz wybudowano garaże.
Sejm PRL w dniu 14.10.1973r podejmuje uchwałę o wprowadzeniu powszechnego nauczania w zakresie szkoły średniej. Ma to duży wpływ na dalszy rozwój szkół średnich, w tym rolniczych.Z dniem 1 stycznia 1974 roku na bazie tutejszej szkoły utworzono Powiatową Szkołę Rolniczą, która przyjęła obowiązki Inspektora Oświaty Rolniczej w Obornikach. Na strukturę organizacyjną Powiatowej Szkoły złożyły się: Zasadnicza Szkoła Rolnicza, 3-letnie Technikum Rolnicze w Objezierzu oraz szkoły filialne, tj. Wieczorowe Technikum Rolnicze – 3-letnie, Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Obornikach, Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Ryczywole oraz Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Rogoźnie.
    Decyzją władz wojewódzkich z dniem 1 września 1974r zostaje w Objezierzu powołany do życia Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego.W ślad za tym szkoła poza integracją oświaty rolniczej w sąsiednich gminach znacznie rozszerzała działalność w pozaszkolnej oświacie rolniczej, zwłaszcza w zakresie dokształcania osób czynnych zawodowo w rolnictwie i wdrażania postępu rolniczego, zacieśniając współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego w Sielinku oraz Służbą Rolną w poszczególnych gminach, tj. Murowana Goślina, Skoki i Mieścisko.
    Szkoła przyjęła nadzór nad Ośrodkiem Szkolenia Kursowego przy POM w Obornikach. W ośrodku prowadzone były kursy, szczególnie z zakresu mechanizacji rolnictwa. Ośrodek podlegał szkole do roku 1978. Pracą ośrodka z ramienia szkoły kierował mgr inż. JAN KONIECZKA.
    Przy Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego zostaje powołana Komisja do nadawania tytułów kwalifikacyjnych: rolnika wykwalifikowanego i mistrza dla wszystkich specjalności rolniczych.
Funkcje dyrektora szkoły po dyrektorze R.Wizie pełnił od 1.04.1974r do 2.01.1975r mgr ZDZISŁAW ZBIERSKI, a po nim inż. JÓZEF HANYŻ.
    W roku 1975 Ministerstwo Oświaty wprowadza ferie zimowe na przełomie stycznia – lutego co miało umożliwić dzieciom i młodzieży w większym stopniu skorzystanie z różnych form zorganizowanego wypoczynku.
    15 września 1975r funkcje dyrektora Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Objezierzu objął mgr inż. DOMINIK KOSMOWSKI.
W dniu 1 września 1976r została dokonana następna zmiana organizacyjna naszej szkoły, a mianowicie powołano Zespół Szkół Rolniczych w Objezierzu, w skład którego weszły następujące jednostki organizacyjne:
    - 3-letnie Technikum Rolnicze
    - 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Objezierzu i Obornikach
    - Wieczorowe technikum Rolnicze dla pracujących w Objezierzu
    - Ośrodek Kursowego Szkolenia Rolniczego w Obornikach
    W związku z coraz większym zmechanizowaniem prac w rolnictwie, pojawia się zapotrzebowanie na nową specjalność rolniczą – rolnika mechanizatora. Szkoła nasza wychodzi temu zapotrzebowaniu naprzeciw, otwierając od 1 września 1977 roku Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz Pomaturalne Studium Mechanizacji Rolnictwa.
    Rozszerzenie kierunków kształcenia, szczególnie o mechanizację rolnictwa, obok nowych zadań dydaktyczno – wychowawczych stworzyło konieczność rozbudowy i modernizacji obiektów szkolnych. W budynku gospodarczym 2 garaże zaadaptowano na tymczasową pracownię: ślusarnię i spawalnię.
    W roku 1977 na mocy porozumienia przejęto od miejscowego PGR zabudowania leżące w obrębie parku, tj. budynek byłej powozowni i budynek gospodarczy (stajnię) wraz z przyległym terenem. W okresie wakacji dokonano remontu kapitalnego „wieżyczki” i adaptowano 4 pomieszczenia na parterze na klaso-pracownie.
    W roku następnym oddano do użytku część podpiwniczoną oraz I piętro z przeznaczeniem na internat. Przyjęto również od PGR budynek byłej wylęgarni drobiu za parkiem, który również adaptowano na internat, głównie dla słuchaczy Studium Policealnego.
    Budynek gospodarczy (stajnia) ze względu na bardzo zły stan techniczny za aprobatą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozebrano. W roku tym (1978) dokonano również remontu pałacu, a mianowicie wymieniono pokrycie dachu oraz odnowiono elewację zewnętrzną. Wykonano również remont zabytkowego ogrodzenia wokół parku.
    W celu większego zaangażowania młodzieży w pracę na rzecz szkoły wprowadzono od września 1979 roku miesięczne dyżury poszczególnych klas pod hasłem „Klasa gospodarzem szkoły”. Do obowiązków klasy gospodarza szkoły należało: dbałość o porządek w szkole oraz jej otoczeniu, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, apeli itp. Patronat nad tym konkursem objął Samorząd Szkolny, który oceniał poszczególne dyżury klas i na końcu roku szkolnego podawał wyniki rywalizacji. Za pierwsze trzy miejsca przyznawane były nagrody pieniężne. Konkurs ten dopingował młodzież oraz wychowawców do aktywniejszej pracy na rzecz szkoły.
    Młodzież mająca trudności z dojazdem do szkoły przebywała w internacie. Główny internat wraz ze stołówką i kuchnią mieścił się w pałacu. Słuchacze Policealnego Studium mieszkali „pod wieżyczką” oraz w budynku za parkiem. W internacie przebywało średnio około 120 wychowanków. Kuchnia mieściła się w piwnicach pałacu, natomiast stołówka na parterze. Przeniesienie tak dużej ilości posiłków, szczególnie obiadów, z piwnicy na parter krętymi korytarzami oraz po schodach wymagało olbrzymiego wysiłku oraz zagrażało niebezpieczeństwem poparzenia się. Dlatego też poczyniono starania o wybudowanie nowej stołówki. Latem 1979 roku rozpoczęto wykopy pod budowę nowej stołówki, obok budynku szkolnego. Budowę rozpoczęto systemem gospodarczym. Wykonawcą została brygada budowlana RKS Świerkówki. Szkoła zobowiązana była dostarczyć wykonawcy wszelkie materiały budowlane, co w ówczesnych czasach stwarzało olbrzymie trudności. Dlatego też zaczęto szukać nowego generalnego wykonawcy, o którego też było bardzo trudno.
    Szkoła przeżywała również w tym czasie olbrzymie trudności lokalowe, brak mieszkań, brak pracowni do praktycznej nauki zawodu, szczególnie w pionie mechanizacji. Poczyniono starania o rozbudowę „szkoły”. Dzięki przychylności Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Poznaniu, szkoła nasza zostaje ujęta w planie inwestycyjnym na budowę nowych warsztatów szkolnych, z garażami, wiatą na maszyny rolnicze oraz poligonem do nauki jazdy. Generalnym wykonawcą zostaje PBR-ol Oborniki, który wykończa budowę stołówki, przebudowuje wejście do szkoły oraz rozbudowuje kotłownię przy szkole. W dniu 1 września 1982r oddano do użytku stołówkę wraz z kuchnią i zapleczem. Stołówka od tej pory pełni również funkcję auli szkolnej.
    Z nowym rokiem szkolnym 1981/82 powołano do życia w naszej szkole nowy typ szkoły – 5-letnie Technikum Rolnicze o specjalności technologia produkcji pasz. Była to jedyna szkoła o tej specjalności w Wielkopolsce. Powstanie szkoły o tak specyficznej specjalności wymagało od nauczycieli przedmiotów zawodowych przekwalifikowania się oraz przygotowania nowych środków dydaktycznych, a od kierownictwa szkoły zdobycia nowych miejsc do odbywania praktyk zawodowych.
    W roku 1981, wprowadzono w Polsce 5-dniowy tydzień pracy, co wpłynęło w dużym stopniu na zahamowanie działalności pozalekcyjnej szkół jak również od tego okresu systematycznie zmniejszała się ilość młodzieży korzystającej z internatu.
    Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z czerwca 1982r wprowadzono egzaminy wstępne do szkół średnich: pisemny z języka polskiego i matematyki oraz egzaminy ustne z przedmiotów kierunkowych w zależności od typu szkoły.
    Komisja Rolnictwa przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej swoje posiedzenie w marcu 1983 roku poświęciła oświacie na wsi.Uczestniczyli w niej również dyrektorzy 2 szkół rolniczych z Objezierza i Szamotuł. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że duża część dzieci wiejskich ma problemy z ukończeniem szkoły podstawowej oraz istnieje brak szkół przysposabiających do zawodu rolnika. Dlatego też z nowym rokiem szkolnym 1983/84 w naszej szkole zorganizowano nabór do Zasadniczej Szkoły Rolniczej specjalnej w zawodzie - ogrodnik (1 nabór) oraz otwarto Szkołę Przysposabiającą do zawodu rolnika (2-letnia) dla młodzieży, która miała ukończone 6 klas szkoły podstawowej i nie rokowała na jej ukończenie.
    W dniu 28.10.1983r oddano do użytku warsztaty szkolne oraz garaże i rozpoczęto budowę poligonu do nauki jazdy oraz rozbudowę Domu Nauczyciela. W kwietniu 1984r przekazano w użytkowanie II części Domu Nauczyciela dla 6-ciu rodzin.
    W roku szkolnym 1986/87 otwarto w naszej szkole nową specjalność – wiejskie gospodarstwo domowe na poziomie zasadniczej szkoły. Zajęcia praktyczne odbywały się w częściowo zmodernizowanej dawnej kuchni pałacu. Dziewczęta w tej szkole uczyły się: szycia, gotowania, nowoczesnego prowadzenia domu. Szkoła organizowała również dla nich różnego rodzaju kursy m.in. maszynopisania.
    Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 26.03.1987r podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia i rozpoczęciu prac nad wyborem Patrona Szkoły. W maju tegoż roku podczas ogólnoszkolnych wyborów z 3-ech kandydatów na Patrona Szkoły (Adam Mickiewicz, Dezydery Chłapowski, Tadeusz Kościuszko) młodzież wybrała Adama Mickiewicza.
    W okresie wakacji, w terminie od 11 do 28.08.1986r uczniowie kl. IV Technikum Rolniczego odbywają po raz pierwszy praktykę zawodową poza terenem naszego kraju w NRD, w LPG Reinkenhagen. W latach następnych młodzież naszej szkoły odbywała praktyki zawodowe nie tylko letnie ale również śródroczne na terenie NRD w LPG Aschara.
    Rok szkolny 1988/89 jest początkiem nowej szkoły, a mianowicie 4-letniego Liceum Zawodowego o specjalności- wiejskie gospodarstwo domowe. Szkoła zaczyna zmieniać profil w kierunku gospodarstwa domowego – gastronomii.
    W dniu 9 czerwca 1989 roku w szkole odbyła się podniosła uroczystość nadania szkole imienia Adama Mickiewicza, naszego wieszcza narodowego oraz wręczenia sztandaru. Projekt sztandaru wykonał mgr Chrystian Gomolec artysta plastyk, a wykonała go Pracownia Haftów Artystycznych Ewy Orlińskiej w Poznaniu. Fundatorem sztandaru byli pierwsi absolwenci Technikum Rolniczego, a w głównej mierze Pani Krystyna Strugała (Ciemna). Odsłonięto również tablicę pamiątkową w holu szkoły, którą wykonał artysta plastyk Czesław Kępiński z Chodzieży. Wzór został zaczerpnięty z tablicy pamiątkowej ku czci Adama Mickiewicza w Lozannie. Tablicę wykonano w drewnie lipowym, pochodzącym z drzewa rosnącego w naszym parku, tzw. „lipy Kraszewskiego” zniszczonej najpierw przez grom, a potem powalonej przez wichurę. W miejscu tym rośnie nowa lipa, wyhodowana i posadzona przez dyrektora Kosmowskiego. Szkoła posiada od momentu nadania imienia swój hymn szkolny, do którego słowa ułożyli uczniowie, a podkład muzyczny dobrał mgr Ryszard Ciszak.
    Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, że Dzień Patrona Szkoły będzie obchodzony w ostatnim dniu nauki przed przerwą gwiazdkową tj. w czasie, w którym Adam Mickiewicz przebywał w Objezierzu.W roku szkolnym 1990/91 powróciła nauka religii do szkół. Szkoła gościła biskupa poznańskiego ks. Stanisława Napierałę. Była to pierwsza wizyta tak wysokiego dostojnika Kościoła w szkołach średnich w Diecezji Poznańskiej.W dniu 2 marca 1991 odbyła się uroczysta inauguracja działalności filii Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu. Przy naszej szkole zorganizowano Studium „Nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie”. Słuchaczami tego studium byli w większości rolnicy, u których młodzież odbywała praktyki. W październiku otwarto nowy kierunek „Studium Zagadnień Społeczno Gospodarczych Wsi”. Objezierze było pierwszą filia Wielkopolskiego Uniwersytetu Ludowego. Do dzisiaj działa przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza filia Młodzieżowego Uniwersytetu Ludowego. W uznaniu zasług szkoły w działalności Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w holu podczas podniosłej uroczystości zawieszono matrycę tablicy poświęconej ks. Antoniemu Ludwiczakowi, której odlew wisi w Dalkach koło Gniezna. Szkoła w ramach współpracy poszukiwała również partnerów poza granicami kraju. Nawiązała kontakt ze szkołą kształcącą w specjalności gospodarstwo domowe w Heideg koło Grazu w Austrii. W szkole tej odbyli praktyki nauczyciele naszej szkoły pani mgr inż. Beata Korzeniowska i pan mgr inż Jan Napierała. Szkoła w Grazu przekazała tez dla naszej szkoły sprzęt w postaci maszyn do pisania, kuchni elektrycznych, chłodziarko-zamrażarek. W 1994 roku szkoła przejmuje od Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu budynek byłej dyrekcji PGR Objezierze oraz stadion sportowy. W wyniku dokonanego remontu biurowiec przerobiono na internat dla około 50 wychowanków. Internat zostaje przeniesiony z pałacu, gdzie młodzież mieszkała w kilkunastu osobowych pokojach do luksusowych 2-3 osobowych pokoików. W piwnicy biurowca urządzono pracownie gastronomiczną, która jest do dziś chluba naszej szkoły. W internacie założono nowoczesne, ekologiczne ogrzewanie olejowe pierwsze w gminie Oborniki. W roku 1995 zmieniono profil kształcenia w 5-letnim Technikum Rolniczym z technologii produkcji pasz na specjalność agrobiznes. Przejęty przez szkołę stadion był w stanie ruiny: rozpadający się budynek socjalny, pozrywane ławki, zdewastowane opłotowanie. Szkoła dokonała remontu – postawiono nowy budynek socjalny, nowe trybuny, uzupełniono opłotowanie. Szkoła w wyniku starań otrzymuje od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 7 ha ziemi. Pole to stanowi wspaniały poligon do praktycznej nauki zawodu.
    Szkoła nasza dzięki uzyskanym środkom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa urządza pracownie komputerową, która istnieje do dnia dzisiejszego i jest stale modernizowana.
    Pałac po wyprowadzeniu internatu wymagał generalnego remontu. Przez cały okres powojennego użytkowania tego obiektu, nie był przeprowadzany remont wnętrz. Remontu wymagała szczególnie instalacja c.o. i wod. kan oraz stolarka drzwiowa i okienna, jak również ściany działowe na II piętrze. Po opracowaniu założeń do planu zagospodarowania tego obiektu szkoła pod koniec 1995 roku otrzymała pierwsze środki na remont. Prace remontowe trwały do połowy 1997 roku. Remontem objęto II piętro oraz parter i I piętro, oprócz sali balowej „marmury” i „błękitnej”. Piętro II przystosowano do pełnienia usług hotelarskich, natomiast na I piętrze znajdują się sale konferencyjne oraz siedziba dyrekcji szkoły. Parter pałacu zajmuje administracja szkoły, biblioteka, sala komputerowa, sala konferencyjna, pracownia krawiecka i kosmetyczna. Wymieniono również pokrycie dachu pałacu oraz odnowiono elewację zewnętrzną. Położono również nową nawierzchnię na drodze dojazdowej do pałacu w postaci pozbruku.
    Od września 1997 roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora. Dyrektorem zostaje mgr inż. ROMAN OSTROWSKI. W styczniu 1999 roku uprawnienia organu prowadzącego szkołę przejmują od Ministerstwa Rolnictwa Powiat Obornicki W tym roku Ministerstwo Edukacji wprowadza I etap reformy oświaty, powołując nowy typ szkoły – gimnazjum. Biorąc pod uwagę założenia reformy edukacji oraz zmniejszenie zainteresowania kształceniem się w zawodach rolniczych, od września 1999 roku utworzono przy naszej szkole Gimnazjum. Obwodem szkolnym gimnazjum są okoliczne wsie. Powołano również Szkołę Policealną Zaoczną w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego o specjalności hotelarstwo i turystyka.
    Konsekwencją tych zmian jest zmiana nazwy szkoły w maju 2000 roku z Zespołu Szkół Rolniczych im. Adama Mickiewicza na Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza i ufundowanie nowego sztandaru szkoły.
W 1999 roku szkoła uzyskuje środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz od Rady Powiatu Obornickiego i wymienia kotłownie węglowe w szkole i „wieżyczce” na olejowe. Ma to duże znaczenie dla ochrony środowiska i starodrzewia w parku. Mając możliwość pozyskania przez szkołę dodatkowych środków finansowych z tytułu prowadzonej działalności rolniczej oraz organizowania różnego rodzaju kursów i świadczenia usług hotelarsko-gastronomicznych Rada Powiatu Obornickiego w marcu 2000 roku powołuje przy Szkole Gospodarstwo Pomocnicze.
Również w tym roku Rada Powiatu powołuje nowy typ szkoły – 5-letnie Technikum w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Rada powiatu obornickiego na wniosek szkoły powołuje w 2001 roku przy Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego głównym zadaniem jest oświata pozaszkolna – kształcenie dorosłych, poprzez organizacje szkół dla dorosłych, różnego rodzaju kursów, seminariów itp.
W 2002 roku kończą naukę pierwsi absolwenci gimnazjum. Szkoły wkraczają w II etap reformy oświaty. Od września utworzono następujące szkoły dla absolwentów gimnazjum:
    - 4-letnie Technikum –w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych
    - 3-letnie Liceum Profilowane o profilu: zarządzanie informacją
    - Zasadniczą Szkołę Zawodową – integracyjną kształcącą w dwóch zawodach;
    - kucharz małej gastronomii oraz monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Wymiernym rezultatem pracy szkoły jest liczba absolwentów. W okresie swego istnienia do 2002 roku objezierską szkołę ukończyło: 1532 techników, 264 absolwentów liceum zawodowego oraz około 1500 absolwentów zasadniczej szkoły rolniczej i 40 gimnazjum.
    Objezierska szkoła rolnicza ma również osiągnięcia w kształceniu pracujących w rolnictwie tak w formach szkolnych jak i poza szkolnych. W rejonie swego działania szkoła posiadała punkty filialne, gdzie istniały głównie szkoły dla pracujących. Technikum Rolnicze dla pracujących istniało w: Obornikach, Skokach, Murowanej Goślinie i Mieścisku. Zasadnicza Szkoła Rolnicza była zorganizowana w Skokach, Murowanej Goślinie, Wojnowie i Rożnowie. Szkoła organizowała i organizuje różnorodne kursy, m.in. traktorzystów, kombajnistów, komputerowe, spawania itp. Była organem nadającym tytuły kwalifikacyjne w zawodach rolniczych. Przy szkole istniała Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która nadała ok. 3000 tytułów robotnika wykwalifikowanego oraz około 1100 tytułów mistrza w różnych zawodach rolniczych, m.in. rolnika, rolnika mechanizatora, rolnika upraw polowych, rolnika hodowcy trzody chlewnej, rolnika hodowcy owiec, rolnika ogrodnika, rolnika hodowcy zwierząt futerkowych itp. Szkoła współpracowała i współpracuje z wieloma zakładami, gospodarstwami rolnymi, w których młodzież odbywa praktyki oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, takimi jak: Wielkopolskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, ODR Sielinko, Okręgowa Stacja Chemiczna Rolnicza w Poznaniu, Instytutem Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Poznaniu i innymi. Od kilku lat młodzież wyjeżdża również na praktyki do Niemiec. Poprzez pracę oświatowo-kulturalną: kursy, sesje, seminaria, wycieczki podnosi się ogólny poziom wiedzy i kultury na wsi. Za działalność środowiskową szkoła była kilka razy wyróżniana, a w roku 1988 otrzymała puchar i zajęła I miejsce w woj. poznańskim, w konkursie organizowanym przez Wydział Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Nauczyciele i młodzież w ramach prac dyplomowych wykonali wiele cennych pomocy naukowych oraz urządzeń przydatnych do pracy w rolnictwie. Niektóre z tych prac były nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi i miały praktyczne zastosowanie w rolnictwie. Prace te były wyróżnione m.in. w konkursie „Zielone dyplomy”. Swoje zdolności i zamiłowania młodzież mogła i może rozwijać w organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań, takich jak: Liga Ochrony Przyrody, Młodzieżowy Uniwersytet Ludowy, kółko komputerowe, recytatorskie, wokalne, orkiestrze dętej, a obecnie w zespole tanecznym, który jest chlubą szkoły. Zamiłowania sportowe rozwija młodzież w sekcjach tenisa stołowego, lekkoatletyki, grach drużynowych – piłka nożna. Przy szkole istnieje klub sportowy „Iskra”. Zajęcia pozalekcyjne cieszą się dużym powodzeniem wśród młodzieży, a efektem są wyróżnienia na szczeblu powiatu jak i województwa.
    Włączanie młodzieży do pracy pozalekcyjnej oraz dla środowiska ma na celu przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy zawodowej jak również pracy społecznej w miejscowościach, w których się znajdą po ukończeniu szkoły.
    W dniu dzisiejszym objezierski Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza tworzą:
bullet Gimnazjum
bullet Technikum ( 4-letnie) w następujących zawodach
        - technik hotelarstwa
        - technik żywienia i usług gastronomicznych
        - technik rolnik
bullet Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi w następujących zawodach:
        - kucharz
        - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
        - tapicer

Szkoła nasza przez okres swego istnienia na stałe wrosła w swoje środowisko.